Baixada de la Seu, 3 bxs. Tel

Condicions d’ús i política de privacitat

CONDICIONS GENERALS D’ÚS
Les clàusules que a continuació es relacionen regulen les condicions d’ús del Portal d’Internet de Càritas Diocesana de Vic (d’ara endavant, el Portal). L’expressió “usuari” comprèn qualsevol persona que accedeixi al Portal de Càritas Diocesana de Vic, ja sigui directament, o des de qualsevol altre lloc d’Internet.
Les condicions generals que regulen l’ús del Portal són les següents:
GENÈRIQUES
Els serveis que ofereix Càritas a través del present lloc d’Internet es regulen per les clàusules previstes a les presents condicions (sens perjudici dels restants avisos legals que figuren en el Portal).
Càritas es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, resultant d’aplicació les noves que pugui acordar des del moment de la seva inserció a la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els serveis prèviament utilitzats pels usuaris.
Per a qualsevol aclariment en relació amb aquesta pàgina Web o les presents Condicions, l’usuari pot posar-se en contacte amb Càritas Diocesana de Vic, enviant un correu electrònic a   lopd.cdvic@caritas.es
IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL DE L’ENTITAT OFERENT
L’entitat titular del present Portal d’Internet és Càritas Diocesana de Vic, entitat de l’església sense ànim de lucre, amb seu al carrer Torras i Bages de Vic (08500) i número de CIF R800521G.

CONDICIONS D’ACCÉS DE L’USUARI
L’usuari del present Portal d’Internet s’obliga a utilitzar la informació continguda en aquest lloc exclusivament per a les seves pròpies necessitats, i a no realitzar directa o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals hi té accés.
L’usuari té dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida a la present pàgina Web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc.), així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts a la present pàgina Web), són propietat de Càritas Diocesana de Vic, que puguin prestar els serveis que s’ofereixen a través del Portal. Per tant, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.
Sense l‘autorització prèvia, escrita i fefaent de Càritas Diocesana de Vic o, en el seu cas, de l’entitat prestadora de serveis que ostenti la titularitat dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol altre ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina Web i l’ús dels serveis que s’hi ofereixen.
L’accés als serveis de la pàgina no suposa per part de Càritas Diocesana de Vic cap renuncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense l’autorització prèvia, expressa, i per escrit dels respectius titulars dels esmentats drets, tot això sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti d’acord amb els principis de bona fe, es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, i s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.
La responsabilitat derivada de l’ús dels materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina Web correspondrà exclusivament a l’usuari.

OBJECTE DEL PORTAL
El present Portal d’Internet té la finalitat de donar a conèixer Càritas, així com els seus objectius, activitats i serveis.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Informació
La informació rebuda per Càritas Diocesana de Vic a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.
A aquests efectes, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD),Càritas Diocesana de Vic informa als usuaris que les dades personals que puguin facilitar a través d’aquesta pàgina Web són incorporades en fitxers titularitat de Càritas Diocesana de Vic amb la finalitat de desenvolupar adequadament les sol·licituds dels usuaris i dur a terme les funcions pròpies de l’organització.
Així mateix, en aquells casos en que l’usuari ho autoritzi, les seves dades podran ser utilitzades per a l’enviament d’informacions relacionades amb les activitats i serveis de les entitats que formen part de Càritas Diocesana de Vic.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei l’usuari pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a Càritas Diocesana de Vic, Ref. Protecció de dades, C/ Torras i Bages, 4, baixos de Vic (08500)o bé per correu electrònic a lopd.cdvic@caritas.es
Càritas garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la vigent normativa, establint tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades facilitades pels usuaris, sens perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola.