Programes

Acollida i atenció socialFormació i inserció sociolaboralPrograma d'inclusió socialHabitatgeEmpreses amb corProjectes amb la participació de Càritas
Servei de primera acollida
El servei de primera acollida és la porta entrada a Càritas, per les persones que s’apropen a l’entitat cercant ajuda als seus problemes.

És un espai on s’acull dignament i s’escolta, durant el temps que sigui necessari al demandant d’ajut, per tal de poder detectar si cal atendre les necessitats bàsiques en situació d’urgència o bé orientar-la i derivar-la al servei d’atenció social, per tal d’iniciar un acompanyament en el seu procés d’inclusió a la societat.

Servei d’atenció social i seguiment
El servei d’atenció social i seguiment és el segon nivell de l’atenció directa que s’ofereix des de Càritas. Aquest servei, integrat per les professionals d’acció social té com a objectiu atendre les necessitats bàsiques en situacions d’emergència (alimentació, salut, roba, ajuda econòmica..), i orientar l’assistència envers la promoció, fent una intervenció globalitzadora. És un espai on es posen en funcionament les potencialitats (qualitats, habilitats, coneixements…) de la persona, i es promou la seva participació activa, fent que prengui responsabilitat en el seu pla de treball, a fi que pugui sortir-ne de la situació d’exclusió.

Orientació laboral
Servei on s’atenen persones per fer un acompanyament formatiu i/o laboral, derivades des del departament d’Atenció Social, i amb especials dificultats per trobar feina.Es realitza una valoració sòciolaboral de la persona, un diagnòstic d’ocupabilitat i s’estableix pla de treball a través d’un itinerari personalitzata partir del suport en el procés de recerca de feina, en l’orientació i la formació laboral, en la millora de les seves habilitats socials i laborals…Es parteix sempre de la implicació de la persona atesa i de la seva mobilització, amb l’objectiu de potenciar els seus propis recursos perquè pugui realitzar de forma autònoma el procés de recerca de feina.

Es treballa en coordinació amb els diferents agents socials i laborals del territori (Serveis d’ocupació Local, Creu Roja, FAP,…)

Intermediació i prospecció
La intermediació laboral que fa possible l’enllaç entre la persona que busca feina i l’empresa o l’ocupador, en el domicili, l’empresa o institució. Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra, opera com a Agència de Col·locació acreditada amb el nº 0900000229
Formació (cursos, pre-tallers laborals, mòduls)
Són projectes de formació en l’àmbit laboral i pre laboral (curs d’atenció a persones en el domicili, pre-taller Oficis, Projecte d’Horticultura, curs d’auxiliar de cuina, …) on s’hi deriven els participants del servei d’orientació laboral, i en les quals es constaten les necessitats formatives no cobertes pels recursos del territori.
Economia social
Projectes i activitats econòmiques que promouen el bé comú: botiga de roba de segona mà “de mà en mà” i Taller de Roba “Itinera”
El projecte Itinera consisteix en utilitzar la recollida i el triatge de roba de segona mà per poder generar llocs de treball, que ens permetin fer un procés d’Inserció social i laboral per a les persones en situació de fragilitat, necessitat i/o problemàtiques socials. Està destinat a dones en situació legal, sense treball, amb dificultats econòmiques i amb dèficits personals i formatius derivats pel servei d’acollida de Càritas.
“De mà en mà” és la botiga on es poden adquirir roba, calçats, aixovar de la llar i altres estris de segona mà o nous, que arriben a Càritas com a donatius directes, per a la seva reutilització. La botiga esdevé un canal per recollir diners de les vendes que permet l’autofinançament del projecte Itinera, i realitzar una tasca de sensibilització en la cura del medi ambient, a través de la recollida i reutilització de la roba.
Cursos de llengua per a persones immigrades
Cursos de llengua catalana i castellana, de nivell inicial, que estan adreçats a col•lectius específics de persones immigrades, sense cap competència comunicativa ni en català ni castellà. Aquestes persones arriben al servei d’acollida de Càritas mostrant interès per aprendre la llengua. Els cursos tenen per objectiu contribuir a l’acollida de les persones nou vingudes a la nostra societat, i facilitar la seva inserció a través d’un recurs formatiu.
Suport socioeducatiu/taller educatiu
Espai (Taller de costura. Cosint històries) on facilitar la trobada i la cohesió social entre diferents col·lectius de dones, l’aprenentatge inicial de la nostra llengua i del nostre entorn, i la creació de relacions de suport i veïnatge. El projecte pot oferir noves oportunitats de creixement personal, enfortint la xarxa de suport social i donar empenta a les dones per tirar endavant el seu projecte de vida.

Llar d'acollida per a dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles
La Llar d’acollida és un centre residencial protegit que ofereix acollida d’urgències a les dones majors d’edat soles, o amb fills/es menors d’edat, que hagin patit maltractament psíquic i/o físic o assetjament sexual, i que es trobin en situació de desprotecció social, fora del seu entorn de convivència.
L’estada màxima en el centre és de 15 dies, durant els quals se’ls hi el suport necessari per iniciar un procés de millora personal, en el qual elles en són les protagonistes, i on la/el professional de referència, dels serveis socials o SIE, té el marge d’acció per completar el diagnòstic i articular altres recursos més estables, com poden ser les cases d’acollida de llarga estada. Aquesta Llar és un recurs disponible les 24 hores dels 365 dies de l’any.

Projecte Mentoria Jove. Rossinyol Conca d’Òdena.

Projecte de mentoria enfocat en el lleure entre estudiantat universitari o de grau superior i nois i noies d’origen cultural divers, estudiants de secundària, en risc d’abandonament escolar i/o situació de vulnerabilitat pel moment de cicle vital de l’adolescència.

La mentoria jove consisteix en crear i cuidar relacions que aporten un benefici mutu,

Les persones voluntàries (universitàries) ofereixen el seu temps per donar suport i encoratjar a d’altres que es troben, en una situació de desavantatge, compartint experiències i coneixements durant un període de mínim un curs escolar.

Càritas porta  a terme aquest projecte en col·laboració amb l’entitat Serveis Solidari.

Espai@. Competències digitals
Espai on es proporciona formació en competències digitals  i paral·lelament també es pot gaudir d’un assessorament individual sobre gestions i tràmits que s’han de realitzar de manera telemàtica .

L’objectiu es millorar les competències digitals de les persones que s’atenen des dels serveis de Càritas, oferint alfabetització digital per l’adquisició de la capacitat d’utilització de manera autònoma, eficient i segura dels recursos de què disposa la ciutadania en la societat digital, i aplicar-los en els diversos àmbits de la vida quotidiana,  laboral i educativa.

Pis compartit per a homes
Habitatge temporal per a homes que es troben sols, en situacions de precarietat econòmica i/o risc d’exclusió social, on oferir un marc estable de referència per ajudar a augmentar i millorar la seva autonomia personal, i que abordi des d’una vessant social i educativa les necessitats dels homes en un entorn residencial compartit.

Empreses amb cor
Empreses amb Cor és un projecte que vol establir aliances, per promoure la Responsabilitat Social Corporativa de col•laboració amb empreses, entitats i institucions, amb la finalitat de poder cooperar i col•laborar conjuntament en la construcció d’una societat sostenible, equitativa i solidària i amb unes estructures econòmicament justes.

Banc de Queviures
Al novembre de 2009 es signa el primer conveni de col•laboració entre les entitats, que va permetre iniciar el Banc de Queviures d’Igualada. Aquest servei proporciona aliments i altres productes, gratuïtament i de forma temporal, a persones i famílies, en situació de dificultats socioeconòmiques, empadronades al municipi. Aquestes persones han de ser derivades al Banc de Queviures, pels serveis socials bàsics municipals, de forma directa, o a proposta del servei d’atenció social de Càritas.

Banc d'Articles Reutilitzables
En col·laboració amb l’Ajuntamnet d’Igualada i Atlas -entitat sociocultural- el Banc d’articles reutilitzables i de material infantil té com a funció principal la recepció i la supervisió de diferent tipus de material per la seva posterior donació a persones en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.

El Banc consisteix, per una banda, a fer una cartera d’ofertes i demandes de mobiliari i material de la casa , i per altra, tenir una cartera de material infantil i escolar, com ara cotxets, bressols, …

Les donacions són totalment voluntàries i gratuïtes i d’altra banda, la família a la qual se li dóna o se li presta el material, no ha de pagar cap tipus de lloguer.

Les persones beneficiàries són derivades a través de serveis socials o Càritas, o bé per qualsevol entitat que disposi de treballadora i/o educadora social.

El Rebost d'Òdena
En col·laboració amb l’Ajuntament d’Òdena. És un projecte on es canalitzen aliments provinents de diferents entitats i associacions de caràcter solidari i cívic per distribuir-los en el municipi a totes aquelles persones i/o famílies amb necessitats socials, a través d’un banc d’aliments comú “El Rebost d’Òdena”