Ja es pot sol·licitar la Renda Garantida de Ciutadania, llargament reclamada per Càritas

Aquest divendres, 15 de setembre, ha entrat en vigència la Renda Garantida Ciutadana (RGC). L’existència d’aquesta renda ha estat una llarga demanda d’entitats com Càritas, que en col·laboració amb moltes altres entitats, han estat impulsores d’un llarg camí fins a la seva aprovació pel Parlament de Catalunya. Pendent de quina sigui l’aplicació, la RGC pot ser molt útil per a les persones empobrides i la societat en general i una eina que serveixi per la dignificació de les persones en risc d’exclusió social. Un pas més per avançar cap una societat justa i igualitària.

Què és?

La renda garantida de ciutadania es podrà sol·licitar a Catalunya es pot sol·licitar a partir del divendres 15 de setembre del 2017. Aquesta nova prestació social, de naturalesa econòmica i percepció periòdica, pretén convertir-se en l’eina bàsica per assegurar ingressos mínims per a les persones i les unitats familiars que es troben en situació de pobresa. Aquesta prestació substitueix la renda mínima d’inserció (RMI) de 426 euros mensuals.

La nova renda garantida de ciutadania és un dret subjectiu i consta de dues prestacions econòmiques; una prestació garantida subjecta als requisits que estableix la llei i una prestació complementària d’activació i inserció (150 euros), condicionada al compromís d’un pla d’inclusió social o d’inserció laboral, que té la finalitat de superar les condicions que han portat a necessitar la prestació

Quin és l’import de la renda garantida de ciutadania?
Per a aquest 2017, les ajudes seran les següents, segons el nucli familiar: Un adult, 564 euros; dos adults, 836 euros; tres, 909 euros; quatre; 982 euros; cinc membres, 1.062 euros.

Hi pot haver més d’una prestació per família?
Una unitat familiar només pot donar dret a un sol expedient de prestació. Així, en cas que en una mateixa unitat familiar hi hagi més d’una persona amb dret a la prestació, té preferència aquella que no tingui cap ingrés o la que tingui el més baix.

Quins són els requisits d’ingressos?
S’han d’acreditar uns ingressos inferiors a 564 euros al mes, ser més gran de 23 anys i viure a Catalunya des de fa almenys dos anys. L’esperit de l’ajuda és que la rebin aquelles persones que no disposen de recursos o que disposin de recursos insuficients per cobrir les seves necessitats bàsiques. Així, es destina a persones sense feina o amb contracte a temps parcial, pensionistes, perceptors d’altres subsidis…

Canvien els requisits en el cas d’unitats familiars?
El llindar d’ingressos varia si es viu sol o en família. En el cas de les famílies, només es pot rebre si no hi ha ingressos superiors a 836 euros al mes, en el cas de dos adults; 909 euros per a dos adults i un fill; 982 euros per a dos adults i dos fills, i 1.062 euros mensuals per a famílies de dos adults i tres fills. En el cas d’una família monoparental, només es pot aspirar a l’ajuda si es cobra menys de 639 euros al mes. Si cobres actualment la RMI, cobraràs de manera automàtica la nova renda garantida.

Es pot cobrar més d’una prestació social?
En el cas de cobrar actualment una altra prestació, podràs aspirar a la renda garantida si l’import que reps actualment és menor de 564 euros al mes; si tens més de 23 anys; si no reps prestacions de serveis d’acollida residència o sanitària; si no estàs en règim penitenciari ordinari. En qualsevol cas, ha de fer més de dos anys que resideixes a Catalunya.

Quina documentació he d’aportar per aconseguir l’ajuda?
Aquesta documentació ha de ser fonamentalment: el DNI; el NIE (número d’identificació d’estranger) i el certificat de la Direcció General de la Policia que acrediti els períodes de residència legal; certificat d’inscripció en el registre central d’estrangers i passaport (en el cas de ciutadans de la UE); extracte bancari dels últims sis mesos de tots els comptes de la unitat familiar i històric de les transferències realitzades; certificat de dades fiscals; certificat de pensions o prestacions de l’INSS i documents que demostrin que has viscut de manera continuada a Catalunya (des del passaport, fins a certificats escolars, rebuts de la vivenda, de lloguer…); nòmina laboral; declaracions trimestrals d’ingressos en el cas de ser treballador autònom; justificants en cas d’acomiadament; documents de propietat (de vivenda, de cotxe); llibre de família; sentències de divorci; carnet de família monoparental; certificats de discapacitat…

On es fan els tràmits?
Els tràmits es fan a les oficines d’Afers Socials i Família de la Generalitat. Es pot sol·licitar una cita prèvia a través del telèfon 900 400 012 (la trucada és gratuïta) o a la web www.rendagarantida.gencat.cat. Al completar la sol·licitud de cita prèvia s’indicarà el punt on s’han de fer els tràmits.

Què passa si els tràmits s’endarrereixen?
En cas que no es tingui resposta -una situació de silenci administratiu-, s’haurà de considerar que s’ha acceptat la sol·licitud, a diferència de la RMI, en què es considerava denegada la petició.

És possible treballar i rebre també la renda garantida de ciutadania?
Només si es treballa amb un contracte a temps parcial i es compleixen les exigències d’ingressos màxims. També és possible en el cas de famílies monoparentals amb fills a càrrec i que compleixin les exigències d’ingressos. Igualment, es pot seguir rebent l’ajuda durant sis mesos després de trobar feina.

Informació des del web del Departament de Treball i Afers socials (clica aquí)

 Folletó informatiu sobre la Renda Garantida de Ciutadania

Comparteix.